Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Прием след завършен VII клас

В раздел "Прием след завършен VII клас" ще се запознаете с актуалните документи за план-приема.


31.07.2020 г.
НОВО Свободни места след трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
НОВО Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Свободни места за трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Свободни места за второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
График на дейностите по план-приема за учебната 2020-2021 година

29.04.2020 г.
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2020-2021 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение

Наредба 10 от 01.09.2016.година за организация на дейностите в училищното образование с изменение от 13.09.2019 година
Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища
Приложение 1: STEM професии и профили
Приложение 2: Държавен план-прием в VIII клас в неспециализираните, профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ: Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
Списък на училищата от област Ловеч, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2020-2021 година


Приеми от минали години
Незаети места след трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Свободни места за трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Свободни места за второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Заповед и приложения за утвърждаване на план-прием за 2019-2020 година
График на дейностите по план-приема за учебната 2019-2020 година
График за дейността на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрова за настаняване от смесен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2019/2020 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2018-2019 година
График за дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 година в област Ловеч
График за дейността на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрова за настаняване от смесен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2018/2019 година
Заповед на Началника на РУО - Ловеч за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение
График на дейностите по план-приема за учебната 2018-2019 година
Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за Национално външно оценяване през 2018 година
Заповед за изменение на графика за държавния план прием за VII клас за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на допълнителен план-прием за 2017-2018 година
Заповед за график за държавния план прием за VII клас за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 3
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 2
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 1