Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Конкурси

В раздел "Конкурси" ще откриете актуалните обяви за настоящи конкурси, провеждани в Регионалното управление на образованието - Ловеч.

Активни конкурси


Конкурс за длъжността директор на училище в шест училища в област Ловеч
НОВО Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Заповед РД-10-406/21.09.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. ОУ "Васил Левски" - Орешак
2. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово
3. СУ "Васил Левски"- Априлци
4. НУ "инж. Георги Вълков" - Луковит
5. ОУ "Васил Левски" - Торос

Заповед РД-09-2712/26.09.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен, общ. Тетевен

Минали конкурси


Конкурс за длъжността директор на училище в седем училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Заповед РД-10-230/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. НУ "Христо Ботев", гр. Троян, общ. Троян
2. ОУ "Иван Хаджийски", гр. Троян, общ. Троян
3. ОбУ "Иван Вазов", с. Дебнево, общ. Троян
4. СУ "Васил Левски", гр. Априлци, общ. Априлци
5. ОУ "Васил Априлов", с. Градежница, общ. Тетевен
6. ОУ "Христо Ботев", с. Глогово, общ. Тетевен
7. НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен, общ. Тетевен


Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс