Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Административни услуги

В раздел "Административни услуги" ще можете да се запознаете с предлаганите от Регионалното управление на образованието административни услуги.


НОВО: Административни услуги, предоставяни от РУО - Ловеч
Протокол за приемане на устно заявление
Информация за издаване на удостоверение УП 2 и УП 3
Информация за извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга от РУО - Ловеч
Информация за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП 2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

   СВАЛИ Заявление за издаване на удостоверение УП 2
   СВАЛИ Заявление за издаване на удостоверение УП 3
   СВАЛИ Заявление за предоставяне на консултация
   СВАЛИ Заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП 2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ